Αίτηση και Ένορκη Βεβαίωση Περιουσιακής Κατάστασης